Sư Thuyết Sư Thuyết

Lui Lui Lui Lui Ra Lui Lui Lui Lui Ra

Đệ Nhất Mỹ Nhân Thành Trường An Đệ Nhất Mỹ Nhân Thành Trường An

Thái Tử Đến Từ Tương Lai Thái Tử Đến Từ Tương Lai

Vạn Thú Triều Hoàng Vạn Thú Triều Hoàng

Đức Dương Quận Chúa Đức Dương Quận Chúa

Đích Phi Sách Đích Phi Sách