Dục Tu Ký Dục Tu Ký

Lui Lui Lui Lui Ra Lui Lui Lui Lui Ra

Vạn Thú Triều Hoàng Vạn Thú Triều Hoàng

Chú Nhỏ, Mạng Ngươi Thiếu Ta Chú Nhỏ, Mạng Ngươi Thiếu Ta